آدرس پستی : تبریز – بلوار دروازه تهران – جنب آتش نشانی

تلفن : ۳۳۰۵۳۵۳ ۰۴۱۳

فاکس : ۳۳۰۹۴۴۳ ۰۴۱۳

ایمیل : info@sebat.ir – 1815sebat@gmail.com