mek

خدمات مکانیکی :

در این بخش سه استاد کار ماهر به همراه پرسنل نیمه ماهر دوره دیده در حال ارایه کلیه خدمات مکانیکی به کلیه خودروهای تولیدی ایران خودرو میباشد.

آموزش پرسنل و برخورد مناسب با مشتری همواره در الویت امور قرار دارد